تبســـــــــم زندگی

لبخند زیبای و ملیح زندگــــــی مامان و بابا

جشن دندانی

                                                           سلام سلام صد تا سلام من اومدم با دندونام بله تبسم خانم به فاصله یک هفته دندان دومیش هم جوونه زد و ما روز چهارشنبه 18 تیرماه 93 واسه دخما جشن دندونی گرفتیم و چون تبسم جان در ماه مبارک رمضان دندوناش در آمده ما هم افطاری دادیم و هم جشن دندان گذفتیم منم از چهار روز قب...
20 تير 1393
1