تبســـــــــم زندگی

لبخند زیبای و ملیح زندگــــــی مامان و بابا

تبسم و شب یلدا

امشب واسه دایی  رسول شب چله ای می آوردند داییی رسول و زندایی ایام 28 ماه صفر که با شب چله همراه شده بود دایی جون رفتند ماه عسل مشهد و تا اومدند و زندایی هم پروژه ترم آخرش رو نحویل بده شد امشب یعنی 9 دی ماه هم شب چله و هم دیدنی دایی جون که از مشهد امده بودن  به شما هم خیلی خوش گذشت با فاطمه دختر خواهر زنداییو امیر مهدی برادر زندایی و دانیال حسابی بازی کردی . خوش گذروندی       دانیال ژله هایی که زندایی درست کرده بود دایی مشغول گرفتن فال حافظ با  موبایل از راست به چپ: فاطمه دانیال تبسم و امیر مهدی ...
10 دی 1393
1